Privacy Policy

PRIVACY STATEMENT BETREFFENDE DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

I.           ALGEMENE TOELICHTINGEN 

AUXIPRESS N.V., Chaussée de Wavre 1945 – 1160 Oudergem, BE0403.529.995 heeft als activiteit Media Monitoring & Analyses.

Wanneer AUXIPRESS N.V. persoonsgegevens van welke aard dan ook verwerkt, doet zij, in overeenstemming met de algemene verordening inzake gegevensbescherming (AVG), al het mogelijke om de vertrouwelijkheid van deze gegevens te beschermen en de betrokkenen zo transparant mogelijk te informeren over de redenen en de middelen voor de verwerking ervan.

In het kader van haar activiteiten, is het mogelijk dat AUXIPRESS N.V. uw persoonsgegevens

verzamelt, bewaart en verwerkt, indien u deel uitmaakt van:

ons klantenbestand of indien u de contactpersoon bent van één van onze klanten;

onze andere commerciële contacten zoals leveranciers, consultants, etc.;

de bezoekers van onze website.

In deze Privacy Statement vindt u bijkomende toelichtingen omtrent de verwerking van persoonsgegevens en uw eventuele rechten.

AUXIPRESS N.V. kan deze Privacy Statement te allen tijde te wijzigen.  Enkel de op de website https://www.auxipress.be gepubliceerde versie is van toepassing.

Voor verdere vragen inzake de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u contact opnemen:


Schriftelijk
AUXIPRESS N.V.
Gloria von Beust
Waversesteenweg 1945 1160 Oudergem België
Per e-mail: Gloria.vonbeust@auxipress.be
Telefonisch: 02/550.10.13

 

II.          WIE BENT U EN WAT DOEN WIJ MET UW GEGEVENS?

II.1.      u bent een bezoeker van onze website

Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend binnen het kader van onze activiteiten of gerechtvaardigde belangen.

Wij gebruiken uw gegevens onder meer met het oog op:

 • het online aanbieden van onze diensten en producten;
 • het correct afhandelen van de verzoeken die u via de contactformulieren formuleert;
 • het verbeteren van onze website en de gebruikservaring ervan;
 • statistische analyses van het gebruik om onze commerciële strategieën te sturen en eventueel aanpassingen te doen aan het algemeen ontwerp van de website.            

Op het moment dat u onze website voor het eerst bezocht heeft, heeft u in principe uw akkoord gegeven voor de verwerking van de gegevens voor de hierboven vermelde doeleinden.

Of, u heeft ons uw gegevens bezorgd via ons contactformulier en heeft op die manier ingestemd met de verwerking van uw persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens worden bijgehouden, zolang dit relevant is voor de hierboven vermelde verwerkingsdoeleinden.

Over het algemeen wordt de informatie die u invult op onze contactformulieren of online-tools niet langer dan 5 jaar bijgehouden.

Wij vestigen uw aandacht op het feit dat onze website gebruik maakt van cookies voor het vergemakkelijken van het gebruik van de website en voor de verzameling van statistische gegevens over de bezoekers van onze website.

Meer informatie hieromtrent vindt u in onze Cookie Policy.

II.2.     U heeft gesolliciteerd voor een functie in ons bedrij    

Uw gegevens worden verwerkt door onze afdeling personeelsbeleid in het kader van het beheer van de ons toegezonden vacatures. Hierdoor kunnen wij:

beoordelen of u waarschijnlijk aan de verwachtingen van een te vervullen functie zult voldoen en, indien dit het geval is, om opnieuw contact met u op te nemen;

een aanwervingsreserve aanleggen;

u, met uw toestemming, informatie toesturen over ons bedrijf en onze diensten.              

Uw gegevens zijn nodig om ons in staat te stellen kandidaten te selecteren wanneer een vacature moet worden ingevuld en om ons in staat te stellen opnieuw contact met u op te nemen met het oog op een mogelijke toekomstige samenwerking.

Door het formulier “Nu solliciteren” via onze website in te vullen, heeft u ons bovendien gemachtigd om uw gegevens te verwerken voor de hierboven vermelde doeleinden.    

Uw gegevens worden gedurende 2 jaar bewaard, zodat wij u kunnen contacteren betreffende een vacature die misschien zou kunnen interesseren. Na deze termijn gaan wij ervan uit dat uw situatie waarschijnlijk veranderd is en dat uw sollicitatie niet langer relevant is.

II.3.      U bent een klant (of een contactpersoon van een klant)

Wij gebruiken uw persoonsgegevens in het kader van onze dienstverlening en onze contractuele relatie, alsook met het oog op de verdere commerciële ontwikkeling van onze activiteiten.

Wij hebben deze gegevens nodig om u te kunnen contacteren en om u onze diensten te kunnen voorstellen: om u op de hoogte te houden van onze activiteiten en mogelijk een commerciële relatie aan te gaan, via het versturen van Nieuwsbrieven of uitnodigingen op evenementen.

Dit heeft onder meer betrekking op:

 • het nakomen van onze wettelijke en contractuele verplichtingen;
 • de facturatie en de boekhouding;
 • het algemeen beheer van onze klantenrelaties;
 • marketing, prospectie en business development;
 • statistische verwerkingen en marktanalyse.

De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk ter uitvoering van onze contractuele relatie. 

Of, door middel van het formulier “Contact” heeft u ons gemachtigd om uw persoonsgegevens te verwerken.

Bovendien is het mogelijk dat wij uw gegevens moeten verwerken in het kader van ons commercieel en business development beleid, om onze dienstverlening te verbeteren en zo goed mogelijk aan uw verwachtingen tegemoet te komen.

Als klant of contactpersoon van uw[MO1]  klant zal u automatisch toegevoegd worden aan onze mailing- en adressenbestanden zodat u op de hoogte gehouden wordt van onze activiteiten en nieuwsbrieven kan ontvangen.  Gelet op onze bestaande klantenrelatie gaan wij ervan uit dat u inderdaad akkoord gaat om van ons dergelijke informatie te ontvangen.

Deze gegevens zijn toegankelijk voor het publiek of werden ons door uw werkgever of een andere dienstverlener bezorgd.

Wij houden onder meer de volgende categorieën van gegevens bij:

 • identiteitsgegevens (naam, voornaam, geboortedatum, nationaliteit, etc.)
 • contactgegevens (adres, e-mailadres, telefoonnummer, etc.)
 • gegevens noodzakelijk voor de facturatie (rekeningnummer, bank, overzichten van prestaties, facturen, etc.)
 • gegevens in verband met diensten die wij leveren.

In principe worden uw persoonsgegevens bewaard zolang de contractuele relatie loopt en tot 10 jaar na het einde van de contractuele relatie. 

Het is evenwel mogelijk dat bepaalde wetgeving ons verplicht om uw gegevens langer bij te houden of dat wij uw gegevens moeten bijhouden in het kader van lopende geschillen.

Het is mogelijk dat u na het einde van de contractuele samenwerking informatie van ons blijft ontvangen voor doeleinden van marketing en business development. Zoals verder wordt toegelicht kan u te allen tijde uw toestemming daartoe intrekken.

II.4.      u bent een commeriële partner (of een contactpersoon van één van onze commerciële partners)

Wij gebruiken uw persoonsgegevens in het kader van onze contractuele relatie (of de voorbereidende stappen daartoe), alsook met het oog op de verdere commerciële ontwikkeling van onze activiteiten.

U kan ook tot onze zakelijke contacten behoren indien wij geen contractuele relatie hebben, bijvoorbeeld omdat u interesse getoond heeft in onze diensten, zodat wij uw gegevens gebruiken om u op de hoogte te houden van onze activiteiten en diensten.

De verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt met het oog op de uitvoering van onze contractuele verplichtingen (of de voorbereidende stappen daartoe).

Verder verwerken wij uw gegevens enkel binnen het kader van onze gerechtvaardigde zakelijke belangen zoals het uitvoeren van onze contractuele / wettelijke verplichtingen ten aanzien van onze klanten, het bestendigen of uitbouwen van onze relatie, het beheer van onze leveranciers, business development,…

Indien u onze nieuwsbrieven en uitnodigen voor onze activiteiten ontvangt, dan is dit omdat u hiertoe uw toestemming gegeven heeft.

 Deze gegevens zijn toegankelijk voor het publiek of werden ons door uw werkgever of een andere dienstverlener bezorgd. 

Wij houden onder meer de volgende categorieën van gegevens bij:

 • identiteitsgegevens (naam, voornaam, geboortedatum, nationaliteit, etc.)
 • contactgegevens (adres, e-mailadres, telefoonnummer, etc.)
 • gegevens noodzakelijk voor de facturatie (rekeningnummer, bank, overzichten van prestaties, facturen, etc.)
 • gegevens in verband met diensten die wij leveren.

In principe worden uw persoonsgegevens bewaard zolang de contractuele relatie loopt en tot 10 jaar na het einde van de contractuele relatie. 

Het is evenwel mogelijk dat bepaalde wetgeving ons verplicht om uw gegevens langer bij te houden of dat wij uw gegevens moeten bijhouden in het kader van lopende geschillen.

Het is mogelijk dat u na het einde van de contractuele samenwerking informatie van ons blijft ontvangen voor marketing en business development doeleinden.  Zoals hieronder toegelicht wordt, kan u te allen tijde uw toestemming daartoe intrekken.

Indien u een commercieel contact bent waarmee wij geen contractuele relatie hebben en u onze nieuwsbrieven en informatie omtrent onze activiteiten ontvangt, dan zullen wij uw gegevens blijven bijhouden zolang deze pertinent blijven of tot u uw toestemming tot de verwerking ervan intrekt.

III.      DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS

De persoonsgegevens die AUXIPRESS N.V.verwerkt, zijn toegankelijk voor haar personeelsleden op een “need to know basis” binnen het kader van de uitvoering van hun arbeidsprestaties.

Het is mogelijk dat AUXIPRESS N.V.bepaalde persoonsgegevens deelt met andere bedrijven die deel uitmaken van dezelfde groep.

Daarnaast doet AUXIPRESS N.V. beroep op derde-dienstverleners voor diverse ondersteuning bij het uitvoeren van de activiteiten.  Dit betreft onder meer:

 • aanbieders van IT-platformen, softwaretoepassingen, etc.;
 • het uitvoeren van bijzondere specifieke opdrachten die een bijzondere expertise vergen.

AUXIPRESS N.V. zal enkel samenwerken met partners die de wettelijke regels inzake de verwerking van persoonsgegevens respecteren.

Uw persoonsgegevens worden door AUXIPRESS N.V. niet doorverkocht of aan derden doorgegeven die hier commercieel gebruik van maken.

IV.      UW RECHTEN

 U heeft steeds recht op inzage in en verbetering van de persoonsgegevens die AUXIPRESS N.V. u verwerkt.

Voor zover dit wettelijk voorzien is, heeft u het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen, te verzoeken dat de verwerking beperkt wordt en bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.  U kan op ieder moment uw gegeven toestemming voor bepaalde verwerkingen intrekken.

Verder heeft u tevens een recht op gegevensoverdraagbaarheid, voor de wettelijke voorwaarden hiertoe vervuld zijn.

U kan deze rechten uitoefenen door contact op te nemen met AUXIPRESS N.V., via de contactgegevens vermeld in TITEL I van deze Privacy Statement.

U heeft tevens het recht om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit:

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35

1000 BRUSSEL

contact@gdp-gba.be

Tel.: +32(0)2 274 48 00

www.gegevensbeschermingsautori...

V.         GEGEVENSBEVEILIGING

AUXIPRESS N.V. neemt alle redelijke maatregelen om verlies, misbruik, openbaarmaking, ongeautoriseerde toegang of wijziging van deze persoonsgegevens te voorkomen.

Zowel op technisch als op organisatorisch vlak worden de nodige maatregelen getroffen om een voldoende beveiligingsniveau te voorzien.

Training personeel

Toegangbeheer

Privacy-overeenkomsten

VI.      GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

De verwerking van persoonsgegevens door AUXIPRESS N.V. geeft geen aanleiding tot enige geautomatiseerde besluitvorming.

COOKIE POLICY

I   Wat is een “cookie”?

Een cookie is een klein bestandje dat informatie bevat over het gedrag van de bezoeker bij het surfen op een website. De cookie onthoudt zo bepaalde voorkeuren, bijvoorbeeld de taalkeuze.

Wij maken gebruik van technische cookies en tracking cookies.

Via de technische cookies kunnen we o.a.:

 • vermijden dat u bij elk bezoek aan de website bepaalde keuzes zou moeten maken (vooral taalkeuzes);
 • informatie onthouden die u verstrekt wanneer u een online formulier invult zodat u de gevraagde dienst ontvangt.

Via de tracking cookies kunnen we o.a.:

 • het gebruik van onze website analyseren;
 • statistieken maken betreffende het dataverkeer op onze website;
 • de doeltreffendheid van onze marketingacties meten.

II     Wat is ons cookiebeleid?

De cookies die wij gebruiken, stellen ons niet in staat om personen te identificeren.

Bij uw eerste bezoek aan onze website laten wij u via een banner weten dat wij cookies gebruiken.

U kunt vrij kiezen of u de cookies wilt accepteren of weigeren.

Gaat u akkoord met het gebruik van cookies, dan zal de banner niet meer worden getoond bij uw volgende bezoek aan onze website.

Hieronder vindt u per browser terug hoe u uw cookies kunt beheren:

 • Internet Explorer
 • Google Chrome
 • Mozilla Firefox

 III      Vragen?

Voor bijkomende vragen hierover, neem dan contact met ons op:

 • Per e-mail, op het volgende adres: gloria.vonbeust@auxipress.be
 • Per telefoon, op het volgende nummer: 02/550.10.13
 • Per post, op het volgende adres:
  Auxipress
  S.A. Chaussée de Wavre 1945
  1160 Bruxelles 

U kunt ook contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):© Auxipress 2021 - CSR - Privacy policy
Deze website maakt grebruik van cookies om uw surfervaring te verbeteren. Raadpleeg ons privacybeleid voor meer informatie.