ALGEMENE INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN – ALGEMENE VOORWAARDEN

 

1.Deze algemene voorwaarden regelen de rechten en plichten van de partijen in kader van de diensten, geleverd door Auxipress, die werden besteld door de abonnee, zoals hierna gedefinieerd.
2.Het abonnement treedt ten vroegste in werking op de dag van de ondertekende bestelbon, zonder terugwerkende kracht. Elk abonnement is geldig voor de tijd aangegeven op het bestelformulier tot de schriftelijke opzegging van de klant, ten laatste 3 maanden voor het verstrijken van de bestelling. Onze prijzen worden jaarlijks geïndexeerd op 1 december, volgens een coëfficiënt gepubliceerd op onze website en gebaseerd op de evolutie van de index van de consumptieprijzen die elk jaar op 1 september door Statbel wordt gepubliceerd.
3.Zonder enige schriftelijke verzaking wordt het abonnement automatisch voor dezelfde duur  vernieuwd volgens het tarief dat van kracht is op de datum van hernieuwing, om een tijdelijke onderbreking van het monitoren van pers of audiovisuele kanalen te vermijden.
4.Alleen de bestellingen op het bestelformulier zijn geldig.
5.De administratieve kosten (post-, behandelings-, en leveringskosten) zijn voor de rekening van de abonnee. Het risico van de levering ligt bij Auxipress, zonder enige mogelijkheid tot schadevergoeding. Onvrijwillige nalatigheid van Auxipress, bij het volgen van de pers of van audiovisuele media, kan niet worden beschouwd als een gebrekkige niet-naleving van de verplichtingen die op Auxipress rusten. Het monitoren van media kan niet geautomatiseerd of gecomputeriseerd ingevuld worden, maar wordt door lezers met een speciale opleiding gedaan. De aard van onze dienstverlening laat niet toe een 100% storingsvrije dienstverlening te garanderen. De ervaring leert dat we een gemiddeld niveau van minimaal 90% behalen. Evenwel zorgt Auxipress er in het kader van zijn inspanningsverbintenis voor dat de overeengekomen levertermijnen worden gerespecteerd. Het bedrijf kan niet als verantwoordelijk worden beschouwd voor een te late levering als gevolg van een te late publicatie of het te laat ontvangen van kranten of informatie van de redactie, van een defect van de communicatie- of verzendingssystemen, of meer in het algemeen, van een toevallige zaak of een geval van overmacht.
6.De abonnee op de bestelbon is de enige die verantwoordelijk is voor de betaling van de te betalen bedragen, zelfs als het factuuradres anders is.
7.Elke opmerking of klacht met betrekking tot de factuur moet uiterlijk 8 dagen na ontvangst per aangetekende zending worden verzonden.
8.De geldige tarieven zijn diegene die vermeld staan op de aanbieding van de klant, of de actuele Auxipress-tarieven op het moment dat de bestelling is gemaakt en waarvan de klant akte heeft genomen via ontvangen documenten. Auxipress behoudt zich het recht om de tarieven te wijzigen door voorafgaande kennisgeving aan de abonnee.
9.Onze facturen zijn contant te betalen 30 dagen na de factuurdatum. Bij niet-betaling op de vervaldag wordt het factuurbedrag automatisch verhoogd met 15%, met een minimum van €100. Bovendien zal elke onbetaalde factuur leiden tot een onherleidbare vaste rente van 1.5% per maand te laat, en een opschorting van het abonnement. De diensten worden geleverd en gefactureerd door Auxipress. Al de tarieven zijn exclusief BTW.
10.Auxipress behoudt zich het recht voor om een contract te beëindigen als een klant niet langer voldoet aan of duidelijk in strijd is met de Principeverklaring van Auxipress (zie verder). In dergelijke gevallen wordt de beëindiging overwogen na een grondige evaluatie van de naleving van de klant aan de vermelde principes, met een tijdige kennisgeving aan de klant.
11.“Auxipress” staat voor S.A. Auxiliaire de la presse, waarvan de maatschappelijke zetel is gelegen op Vorstlaan 25 bus 8, B-1170 Brussel (Ondernemingsnummer: 0403529995), of S.A. Euro Argus Bureau d’extraits de presse européenne, kortweg « Euro Argus », waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is op Vorstlaan 25 bus 8, B-1170 Brussel (Ondernemingsnummer: 0413900681).

Alleen de rechtbanken van Brussel zijn bevoegd om klachten te behandelen. Enkel het Belgisch recht wordt toegepast.

 

BIJZONDERE ABONNEMENTSVOORWAARDEN SCHRIFTELIJKE PERS

1.Primair gebruik: Auxipress wil abonnees erop wijzen dat de meeste nieuwsberichten auteursrechtelijk beschermd zijn. Auxipress heeft met veel redacteuren licentieovereenkomsten onderhandeld om (1) Auxipress in staat te stellen haar klanten de service te bieden van het verzenden van fotokopieën, faxen of e-mails van de elektronische versie van de artikelen gepubliceerd in papieren edities, en (2) voor haar klanten om deze artikels of kopieën van deze artikels per post, fax of e-mail te ontvangen.​
2.Secundair gebruik: De abonnee verbindt zich ertoe en garandeert op eigen verantwoordelijkheid dat hij de toepasselijke auteursrechtelijke regels met betrekking tot de fotokopie of de herdistributie buiten en/of op zijn intranet van artikelkopieën zal respecteren door gebruik te maken van de artikels en artikelkopieën ontvangen via Auxipress. Tenzij anders overeengekomen door de wet en behalve de door Reprobel geautoriseerde kopieën moet dit secundaire gebruik van artikels door de abonnee goedgekeurd worden door de redactie of hun vertegenwoordigers. Volgens de afspraken met de redactie is Auxipress verplicht de naam van de abonnees die een bestelling hebben geplaatst bij Auxipress voor (naargelang het geval) elektronisch diensten, fotokopieën of faxen,  door te geven aan de redactie of hun vertegenwoordigers, met uitsluiting van specifieke gegevens met betrekking tot de bestelling van de abonnee, zoals trefwoorden, gezochte onderwerpen, enz., die vertrouwelijk blijven. Daarom kunnen de redacteurs de abonnee of hun vertegenwoordiger uitnodigen om een licentieovereenkomst te sluiten om het secundaire gebruik door de abonnee te dekken en dat door deze tekst aan het licht wordt gebracht.  ​
3.De kranten- en redactielijst behorende tot het toepassingsgebied van de door Auxipress afgesloten licentiecontracten en de voorwaarden van deze licenties kunnen in de toekomst mogelijk gewijzigd worden. Bijgevolg behoudt Auxipress de mogelijkheid om zijn diensten aan te passen met voorafgaande kennisgeving aan de abonnee.

 

BIJZONDERE ABONNEMENTSVOORWAARDEN RADIO/TV

1.Het monitoren van reclamespots en generieken van uitzendingen is niet inbegrepen in het abonnement.​
2.Auxipress behoudt zich het recht om de overdracht van bepaalde informatie niet te verzekeren in overeenstemming met de verdragen die het met distributeurs heeft afgesloten. Auxipress is in ieder geval niet verantwoordelijk in geval van uitzending, niet-uitzending of gedeeltelijke uitzending van de radio- en TV-programma’s, in geval van storing of staking van de omroeporganisaties, in geval van technische storingen van de monitoringtools, en meer in het algemeen, in geval van overmacht.​
3.Auxipress benadrukt het feit dat abonnees alleen de documenten, afbeeldingen, audio/visuele opnames kunnen gebruiken die het onderwerp zijn van intellectuele eigendomsrechten (auteursrechten, naburige rechten) in het kader van intern gebruik in de onderneming of de instelling die zij vertegenwoordigen, met respect voor de intellectuele rechten van de rechthebbenden. Elke andere reproductie of mededeling in het openbaar, om welke reden dan ook, zelfs gratis, is onderworpen aan de voorafgaande toestemming van de rechthebbenden en/of de omroepen die de abonnees, onder hun eigen verantwoordelijkheid, zullen verkrijgen.

 

BIJZONDERE ABONNEMENTSVOORWAARDEN UITGAANDE VAN COPIEPRESSE

Het volgende is van toepassing: ​

« Copyright: Gebruiksregels van de persinhoud door de klant van Auxipress». ​

Door de levering van de persinhoud te aanvaarden verbindt de klant zich ertoe om, onder zijn eigen verantwoordelijkheid, de inhoud enkel op de volgende manieren te gebruiken:​

Voor alle soorten leveringen: Consultatie of kopie voor uitsluitend niet-commercieel, privé of intern gebruik binnen een bedrijf, voor zijn personeel en agenten, door betaling van de relevantie drukrechten aan Reprobel;​
Voor elektronische leveringen: (1) Raadpleging op een platform, via een app of via e-mail van Auxipress of (2) opslag op één enkel werkstation in de bedrijfsruimten voor een periode van niet meer dan drie maanden vanaf de leverdag en binnen de limiet van drie ontvangers of drie toegangsgerechtigden per klant.

Elk ander gebruik of elke andere verspreiding door Auxipress aan meer dan drie personen per klant vereist een voorafgaande en specifieke toestemming die door de klant is verkregen van Copiepresse – de beheersmaatschappij die gemachtigd is door de Franstalige en Duitstalige krantenuitgevers, behoudens wettelijke uitzonderingen. De volgende uitzonderingen worden gemaakt: het realiseren van interne persoverzichten op elektronische ondersteuning, het elektronisch reproduceren of scannen om een database of communicatie op het internet (inclusief sociale netwerken) op te zetten; het al dan niet commercieel gebruiken voor externe doeleinden; of gebruik op documenten die buiten de onderneming worden verspreid:  een nieuwsbrief, ondernemingsjournaal, gepersonaliseerde e-mail of via een mailinglijst of nieuwsgroep, enz. ​

Alle nuttige informatie met betrekking tot deze kwestie kan worden verkregen bij ​

COPIEPRESSE, rue Royale 100 – 1000 Brussel

Tél : +32 2 558 97 80 – [email protected]

“Bescherming van persoonsgegevens: Overdracht aan derde partij”

Per kwartaal geeft Auxipress per klant persoonlijke informatie over haar contactpersoon door aan Copiepresse. De informatie bevat de naam, achternaam en/of het e-mailadres van de contactpersoon. Copiepresse heeft deze gegevens nodig om in contact te komen met de contactpersoon van de opdrachtgever om aanvullende informatie op te vragen over het secundair gebruik van de mediacontent en indien nodig een licentie voor te stellen om het secundair gebruik te normaliseren. De contactpersoon kan op elk moment de machtiging intrekken om persoonsgegevens aan Copiepresse door te geven door een e-mail te sturen naar: [email protected]. Auxipress zal Copiepresse meteen informeren over het verzoek om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens uit de database van Copiepresse worden verwijderd. In deze omstandigheden zal de opdrachtgever ervoor zorgen dat een nieuwe contactpersoon wordt aangesteld en dat zijn persoonsgegevens aan Copiepresse worden doorgegeven. Deze nieuwe contactpersoon moet ontvanger zijn van de media-inhoud of er toegang toe hebben.     ​

 

VERKLARING VAN PRINCIPES : ETHISCH EN DEONTOLOGISCH BELEID

1.Toewijding aan Ethische Principes

Auxipress houdt zich aan strikte ethische principes, waaronder het respect voor mensenrechten en de strijd tegen racisme en xenofobie.

2. Beëindiging van het Contract

Indien Auxipress bewijs heeft of redelijke gronden heeft om te geloven dat een klant, of een van zijn leidinggevenden of vertegenwoordigers, gerechtelijk veroordeeld is voor schendingen van mensenrechten, racisme, of xenofobie, behouden wij ons het recht voor om onmiddellijk het lopende contract te beëindigen, zonder afbreuk te doen aan onze wettelijke rechten en rechtsmiddelen.

3.Gevolgen van Beëindiging

In geval van contractbeëindiging onder deze clausule is Auxipress niet aansprakelijk voor enige schade, verlies, of aansprakelijkheden als gevolg van de beëindiging. Onze klant blijft verantwoordelijk voor eventuele betalingen die verschuldigd zijn onder het contract tot aan de datum van beëindiging.

ALGEMENE VOORWAARDEN – AVG

Artikel : Verwerking van persoonsgegevens

AUXIPRESS verwerkt persoonsgegevens met betrekking tot haar klanten en potentiële klanten: Identificatie- en contactgegevens (naam, voornaam, functie, adres, telefoon, e-mail) et Persoonlijke kenmerken (Sekse).

AUXIPRESS verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden

(1) klanten en potentiële klanten informeren over de producten en diensten van AUXIPRESS;

(2) de relatie met klanten beheren;

Deze verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk:

(1) voor de uitvoering van het contract met de klant of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen genomen op verzoek van de potentiële klant;

(2) voor de gerechtvaardigde belangen nagestreefd door AUXIPRESS: klanten en potentiële klanten informeren over de producten en diensten van het bedrijf.

AUXIPRESS kan de persoonsgegevens van de klant en van de potentiële klant en bekendmaken aan:

(1) aan onderaannemers die namens AUXIPRESS optreden in het kader van een onder aannemingsovereenkomst;

(2) aan elke overheidsinstantie waaraan AUXIPRESS wettelijk verplicht zou zijn informatie bekend te maken;

(3) in het kader van gerechtelijke procedures;

(4) beheersmaatschappijen van auteursrechten;

(5) eigenaars van auteursrechten.

Persoonsgegevens worden bewaard voor een maximale periode van 10 jaar na het einde van de contractuele relatie.

Klanten en potentiële klanten hebben het recht om van AUXIPRESS om het volgende te vragen:

(1) toegang tot zijn persoonsgegevens;

(2) rectificatie of verwijdering van zijn persoonsgegevens;

(3) beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens;

(4) zijn persoonsgegevens door te geven, in het kader van gegevensoverdraagbaarheid.

Klanten en potentiële klanten zijn niet verplicht hun persoonsgegevens te verstrekken. Ze hebben ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens. Dit kan leiden tot niet-uitvoering van het contract zonder dat AUXIPRESS hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld.

De rechten die de klant en de potentiële klant zijn gegarandeerd door deze bepaling moeten worden uitgeoefend onder de voorwaarden en in de vormen bepaald door Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

AUXIPRESS voorziet houders van auteursrecht of hun vertegenwoordigers van identificatie- en contactgegevens van klanten. Deze gegevens zijn nodig om hen in staat te stellen om via een referentiepersoon contact op te nemen met de klant om te vragen of er sprake is van secundair gebruik van perscontent – en zo ja, om een licentie aan te bieden om dit gebruik te regulariseren.

De contactpersoon kan te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van zijn/haar gegevens door Copiepresse door een e-mail te sturen naar: [email protected]. In dit geval dient de klant de gegevens door te geven van een andere contactpersoon of afdeling die toegang heeft tot de perscontent of deze ontvangt.

TOP